Ίδρυση Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη

  Ίδρυση Ελληνοβουλγαρικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη

Στις αρχές Ιουνίου 2012 ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη το ΕλληνοΒουλγαρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος ως παράρτημα του ΕλληνοΒουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που εδρεύει στην Αθήνα.

Το έργο του αναμένεται να εδραιώσει περαιτέρω τη σχέση συνεργασίας των δύο χωρών – μελών της ΕΕ, να διευκολύνει την ίδρυση νέων εταιρειών και  να υποστηρίξει την λειτουργία  των Ελληνικών επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται ήδη στην γειτονική χώρα.

Η συλλογή και παροχή αξιόπιστων πληροφοριών γύρω από τις εξελίξεις στους εμπορικούς και επιχειρηματικούς τομείς, η διοργάνωση συναντήσεων, συμποσίων, συνδιασκέψεων, εμπορικών αποστολών και κάθε είδους επαφών, η προώθηση και η διαμεσολάβηση για τη σύναψη οικονομικών σχέσεων μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η διατήρηση και καλλιέργεια καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων αυτών είναι από τους βασικούς στόχους του Επιμελητηρίου.

Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην  διευκόλυνση επίλυσης  διαφορών μεταξύ φορέων, οργανισμών, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων συμμετεχόντων στις ΕλληνοΒουλγαρικές σχέσεις.  Στα μέλη του παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες όπως  επιχειρηματικές πληροφορίες, υποστήριξη σε νομικά ζητήματα και υπηρεσίες γραμματείας.

Τα γραφεία του Επιμελητηρίου λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην οδό Αγίας Θεοδώρας 1 με ταχυδρομικό κώδικα 54623 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 280490 & φαξ 2310253835, ιστοσελίδα www.hbccing.com και email: info@hbccing.com.