Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ»

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ»

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ependyseis.gr) έχει οριστεί για τις 16/01/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 16/04/2017, στις 16:00.
Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι ερευνητικοί οργανισμοί- όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα- επιχειρήσεις, δημόσιοι και λοιποί φορείς. Οι θεματικές προτεραιότητες της Δράσης περιλαμβάνουν αγροδιατροφή, βιοεπιστήμες και φάρμακα, ενέργεια, περιβάλλον.
Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για τη Δράση ανέρχεται σε 4.500.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο της Δράσης επιχορηγούνται δαπάνες εκτέλεσης ερευνητικών έργων και καινοτομίας σε θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο, από την ελληνική πλευρά, μπορεί να ανέλθει έως και τα 400.000 ευρώ.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών Ελλάδας-Ισραήλ είναι τρία χρόνια από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του έργου.
Η αναλυτική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ, www.gsrt.gr.