Εργασία: 116 θέσεις εργασίας για μέλη της δημόσιας διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εργασία: 116 θέσεις εργασίας για μέλη της δημόσιας διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει προσόντων και δοκιμασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, από τον οποίο τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST) στον τομέα των οικονομικών θεμάτων και στον τομέα των ανθρώπινων πόρων.

Αριθμός επιτυχόντων:

Οικονομικά θέματα 65

Ανθρώπινοι πόροι 51

Η προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για έναν τομέα. Η επιλογή της προτίμησής σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της αίτησης ηλεκτρονικής υποψηφιότητάς.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Βοηθοί (ομάδα καθηκόντων AST) για την εκτέλεση διοικητικών, τεχνικών ή επιμορφωτικών εργασιών που απαιτούν ορισμένο βαθμό αυτονομίας, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή κανόνων και κανονισμών ή γενικών οδηγιών.

Οικονομικά θέματα

  • Συνδρομή στην κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση των ετήσιων προϋπολογισμών και του συνόλου των δημοσιονομικών εκθέσεων (όπως κατάρτιση δημοσιονομικών προβλέψεων, εργασίες κλεισίματος και υποβολής δημοσιονομικών καταστάσεων)
  • Συνδρομή στην έναρξη δημοσιονομικών, ταμειακών και λογιστικών πράξεων (εντολές πληρωμής, δημοσιονομικές δεσμεύσεις, διαταγές ανάκτησης, διαχείριση ταμειακών ροών, τραπεζικοί διακανονισμοί, διαχείριση πάγιων προκαταβολών κ.λπ.)
  • Συνδρομή στη διαχείριση και εφαρμογή των δημοσιονομικών πολιτικών και προγραμμάτων (διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμβάσεις κ.λπ.)
  • Συνδρομή σε εργασίες εφαρμογής λογιστικών συστημάτων και συστημάτων χρηματοοικονομικής διαχείρισης
  • Συνδρομή σε εργασίες οικονομικού ελέγχου (λογιστικές μέθοδοι και διαδικασίες, δημοσιονομική διαχείριση κ.λπ.)
  • Έλεγχος των οικονομικών εγγράφων

Ανθρώπινοι πόροι

  • Συνδρομή στις καθημερινές εργασίες του τμήματος ανθρώπινων πόρων
  • Παροχή διοικητικής υποστήριξης στους διοικητικούς υπαλλήλους ανθρώπινων πόρων
  • Διαχείριση των αιτημάτων του προσωπικού όσον αφορά ζητήματα ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τους ανθρώπινους πόρους και του κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης
  • Επεξεργασία εγγράφων και κατάρτιση εκθέσεων και στατιστικών όσον αφορά τις δραστηριότητες ανθρώπινων πόρων (όπως στελέχωση, πρόσληψη, πίνακας προσωπικού, επιμόρφωση, παράπονα, αξιολογήσεις επίδοσης κ.λπ.)

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO ΕΔΩ πριν από τις: 17 Ιανουαρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ