«Πετσοκομμένη» σύνταξη για όσους αρνούνται την εφεδρεία

«Πετσοκομμένη» σύνταξη για όσους αρνούνται την εφεδρεία

Εγκύκλιο που τιμωρεί τους δημόσιους υπαλλήλους που πληρούν τους όρους του νόμου για να βγουν σε εφεδρεία, αλλά δεν το κάνουν, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών δια του αναπληρωτή υπουργού κ. Φίλιππου Σαχνίδη.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει, οι εν λόγω εργαζόμενοι, όταν έρθει η ώρα να βγουν στη σύνταξη αυτή θα είναι «ψαλιδισμένη».

Πρόκειται για μια ύστατη προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδώσει το μέτρο της εφεδρείας, το οποίο εξελίσσεται σε φιάσκο, αφού δύο εβδομάδες μετά το τελεσίγραφο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου να ενημερώσουν για τους αποχωρούντες υπαλλήλους, ο αριθμός τους μετά βίας ξεπερνά τις 8.000, εκ των οποίων μόνο 657 -δηλαδή λίγο πάνω από το 8%- υπάγονται σε καθεστώς προσυνταξιοδότησης.

Οι υπόλοιποι 7.439 έχουν βγει σε κανονική σύνταξη.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να παρακρατήσει από τη σύνταξη τα ποσά που εισέπραξε ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια της περιόδου που κανονικά θα έπρεπε να τελεί σε εφεδρεία.

Πρόκειται για υπαλλήλους που απέκρυψαν τα πραγματικά χρόνια εργασίας, κατά βάση υπαλλήλους με συμβάσεις αορίστου χρόνου που είχαν χρόνια εργασίας και στον ιδιωτικό τομέα.

Το επικαιροποιημένο μνημόνιο, όμως, προβλέπει ότι πρέπει να αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου από το Δημόσιο 15.000 με προσυνταξιοδότηση και άλλοι τόσοι με εφεδρεία, διαφορετικά ανοίγει η πόρτα για χιλιάδες απολύσεις.

Την ίδια στιγμή μετ' εμποδίων προχωρούν οι διαδικασίες και για τους 40 οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν μέχρι το τέλος του χρόνου και το πλεονάζον προσωπικό τους να οδηγηθεί για ένα χρόνο από τις αρχές του 2012 στην εφεδρεία και από εκεί στην απόλυση.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος Σαχινίδη

Αναλυτικά, η εγκύκλιος Σαχινίδη αναφέρει ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 60 του Π.Δ. 169/2007 (κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), σε περίπτωση που υπάλληλος αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά με δόσεις από τη σύνταξή του ή από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σε αυτά.

Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Συντάξεων ύστερα από σχετική βεβαίωση του εκκαθαριστή αποδοχών για το ποσό που καταβλήθηκε επιπλέον. Το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 της σύνταξης που καταβάλλεται.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, αυτονόητο είναι ότι, εάν υπάλληλος, παρότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, δεν τεθεί για οποιονδήποτε λόγο σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, η Υπηρεσία μας κατά τη συνταξιοδότησή του θα διενεργήσει αυτεπάγγελτα τον ανωτέρω έλεγχο και θα προβεί, σε συνεννόηση με τον εκκαθαριστή αποδοχών της Υπηρεσίας του, σε παρακράτηση από τη σύνταξή του των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών κατά τη διάρκεια που ο υπάλληλος αυτός έπρεπε να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.

3. Για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 και μόνο, ως «πραγματική συντάξιμη δημόσια υπηρεσία» νοείται:

α) η υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και η υπηρεσία που αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια, με βάση ειδικές διατάξεις (άρθρο 155 παρ. 4 του Υ. Κ.).

β) η υπηρεσία που έχει διανυθεί στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου και είναι συντάξιμη (μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά είτε με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε εφόσον πρόκειται για υπηρεσία που έχει διανυθεί με ασφάλιση σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., με την εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών).

Επισημάνσεις:

α. Προκειμένου για υπαλλήλους που έχουν επαναπατριστεί από πρώην «ανατολικές χώρες», μη μέλη της Ε.Ε., από την προϋπηρεσία τους σε αυτές, η οποία έχει αναγνωριστεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη, θα ληφθεί υπόψη μόνο εκείνη που τυχόν έχει μεταφερθεί (ως χρόνος ασφάλισης) σε ασφαλιστικό φορέα της χώρας και θα αξιοποιηθεί ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά με τις διατάξεις της «διαδοχικής ασφάλισης».

β. Στις προαναφερόμενες υπηρεσίες της περ. β’ δεν περιλαμβάνεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως συντάξιμη με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1405/1983 (δηλαδή με την καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς εξαγοράς).

Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ