14 δισ. ευρώ κοστίζει στην Ελλάδα η γραφειοκρατία

14 δισ. ευρώ κοστίζει στην Ελλάδα η γραφειοκρατία

Δυσβάσταχτο είναι το κόστος της γραφειοκρατίας για τη χώρα μας καθώς φτάνει στα 14 δισ. ευρώ ή στο 6,8% του ΑΕΠ.

Ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση μέχρι και 7 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με μείωση του 25% των γραφειοκρατικών βαρών έως το τέλος του 2013 και άρση των περιορισμών που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό, με τη διπλή συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

 Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με τον ΟΟΣΑ για μείωση γραφειοκρατίας

 Ο ΟΟΣΑ αναλαμβάνει να χαρτογραφήσει νόμους και κανονισμούς σε 13 βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Να εντοπίσει περιττές γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις και να διατυπώσει εναλλακτικές συστάσεις για την τροποποίησή τους. Οι τομείς αυτοί είναι: Γεωργία και Γεωργικές Επιδοτήσεις, Ισολογισμοί/Εταιρικό Δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια τροφίμων, Φαρμακευτική Νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ), Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός, Εργασιακό Περιβάλλον/Εργασιακές σχέσεις.

Με τη χρήση τυποποιημένου μοντέλου κόστους (standard cost model) όπως αυτό έχει προσαρμοστεί στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα. Στόχος είναι με παρεμβάσεις να απομειωθεί το 80% των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων της νομοθεσίας σε αυτούς τους κρίσιμους για την κοινωνία και την οικονομία τομείς.

Από τη χαρτογράφηση αυτή θα προκύψουν αντίστοιχα 13 εκθέσεις αξιολόγησης σχετικά με το διοικητικό βάρος του συνόλου της νομοθεσίας στους εν λόγω τομείς.

Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν:

   - Ποσοτικοποίηση των διοικητικών βαρών

   - Τα οφέλη που προκύπτουν από την άρση τους

   - Καταγραφή των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία και στην επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων που θα οδηγήσουν σε απλούστερες διαδικασίες.

 Η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεργασθεί με τον ΟΟΣΑ προκειμένου να εντοπιστούν οι περιορισμοί στον ανταγωνισμό σε τέσσερις τομείς της ελληνικής οικονομίας: τον τουρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο και δομικά υλικά. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας, η βελτίωση οικονομικής ανάπτυξης, η ενθάρρυνση των επενδύσεων, η τόνωση των εξαγωγών, ο αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός τιμών, κ.α.

    Τι προβλέπει ο Οδηγός Ανάλυσης Συνθηκών Ανταγωνισμού

Με τον Οδηγό Ανάλυσης Συνθηκών Ανταγωνισμού το Toolkit αρχικώς θα εντοπισθούν, θα χαρτογραφηθούν και θα αξιολογηθούν ρυθμίσεις όπως:

   - περιορισμοί στην έναρξη λειτουργίας νέων επιχειρήσεων

   - φραγμοί εισόδου και εξόδου από έναν κλάδο

   - ρυθμίσεις που επηρεάζουν την επιχειρηματική συμπεριφορά

   - κανόνες που επιβάλλουν βιομηχανικοί και επαγγελματικοί κλάδοι

   - ρυθμίσεις περί ανώτατων και κατώτατων τιμών, κ.α.

Το επόμενο στάδιο προβλέπει ότι θα υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις για να αρθούν ή να τροποποιηθούν οι κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία και την ομαλή λειτουργία των συγκεκριμένων αγορών. Το δεύτερο και τελικό στάδιο του προγράμματος με τη δημοσιοποίηση και την αξιοποίηση των προτάσεων θα ολοκληρωθεί μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο.

πηγη ΑΠΕ