ΕΣΠΑ: Απλοποίηση των διαδικασιών για τους 'Ελληνες πολίτες

ΕΣΠΑ: Απλοποίηση των διαδικασιών για τους 'Ελληνες πολίτες

Απλουστεύονται οι διαδικασίες για το ΕΣΠΑ και δρομολογείται πρόγραμμα ύψους 170 εκατ. ευρώ για τη δανειοδότηση με χαμηλά επιτόκια μικρών επιχειρήσεων.

Eτσι, καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την ταχύτερη διεξαγωγή των διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες υλικών και υπηρεσίες προβλέπεται, αφενός να συγχωνεύονται τα στάδια αξιολόγησης του Φακέλου Α' (δικαιολογητικά) και του Φακέλου Β' (τεχνική προσφορά) και αφετέρου τα στάδια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Θεσπίζεται η υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 50.000 ευρώ για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών στις οποίες έχει εφαρμογή κοινοτικό δίκαιο.

Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ένταξης των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς καταργείται πλέον η προηγούμενη αποδοχή της απόφασης από τον δικαιούχο.