Τρεις «λύσεις» για τη φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία

Τρεις «λύσεις» για τη φορολόγηση των καταθέσεων στην Ελβετία

Η Ελβετία έχει συνάψει ήδη φορολογικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία, οι οποίες τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2013. Έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τη Γερμανία, η οποία ωστόσο συνάντησε την άρνηση της γερμανικής Άνω Βουλής (Bundesrat).

Αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και την Ιταλία, και σε συζητήσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τις κυρωθείσες συμφωνίες, η Ελβετία θα καταβάλει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστρία ποσοστό επί των ήδη υφιστάμενων κεφαλαίων φορολογικών κατοίκων τους, χωρίς την αποκάλυψη των ονομάτων των κατόχων. Για τις, δε, μελλοντικές αποταμιεύσεις αυτών, θα παρακρατά φόρο εισοδήματος που θα καταβάλει επίσης στις δύο χώρες. Οι κάτοχοι μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή των προβλεπόμενων ποσών εφόσον γνωστοποιήσουν τους λογαριασμούς τους –μέσω των ελβετικών τραπεζών- στις χώρες όπου φορολογούνται ή εφόσον κλείσουν τους λογαριασμούς τους πριν τεθούν σε ισχύ οι συμφωνίες, σύμφωνα με το "Εθνος".. Ο φόρος που θα παρακρατηθεί από την Ελβετία για τα υφιστάμενα κεφάλαια, και θα αποδοθεί στις χώρες με τις οποίες έχει υπογράψει συμφωνίες, έχει οριστεί στο 21%-41% για τα γερμανικά και τα βρετανικά κεφάλαια και στο 15%-38% για τα αυστριακά κεφάλαια.

Εν συντομία, οι κάτοικοι Γερμανίας, ΗΒ και Αυστρίας έχουν τρεις επιλογές:

-να αποκαλύψουν εθελοντικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους,

-να διατηρήσουν το απόρρητο των λογαριασμών τους, αποδεχόμενοι την εφάπαξ φορολόγηση των παρελθόντων καταθέσεων και τη φορολόγηση του εισοδήματος των μελλοντικών καταθέσεων τους, ή

-να αποσύρουν τις καταθέσεις τους

Το ελβετικό κοινοβούλιο είναι έτοιμο να κυρώσει μια τέτοια συμφωνία με την Ελλάδα, παρά τις ενστάσεις του ελβετικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.