Στα 720 εκατ. τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου Πειραιώς

Στα 720 εκατ. τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου Πειραιώς

Υποχώρησαν τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου Πειραιώς  το 9μηνο 2012, επηρεαζόμενα από το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο και CEO, του ομίλου, Σταύρο Λεκκάκο.

 

Ο κ. Λεκκάκος τόνισε πως «Τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο με το 9μηνο 2011, παρά την ενσωμάτωση για δύο μήνες των λειτουργικών εξόδων της ΑΤΕbank. Υπογραμμίζεται ότι, χωρίς την ΑΤΕbank, o Όμιλος Πειραιώς κινείται με συνέπεια προς τον ετήσιο στόχο για μείωση των λειτουργικών του δαπανών κατά 10% το 2012».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, κ. Μιχάλης Σάλλας ανέφερε ότι «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συμβάλλοντας στην παραμονή της χώρας στο ευρώ και τη μείωση του δημοσίου χρέους για 2η φορά.

Από τη συμμετοχή στο PSI και την πρόσφατη επαναγορά των νέων ελληνικών ομολόγων, η Τράπεζα Πειραιώς υπέστη σημαντική οικονομική ζημία. Με την ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιείται αποκαθίστανται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι ώστε η Τράπεζα Πειραιώς από ισχυρότερη θέση -μετά και τις πρόσφατες εξαγορές- να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.»

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Αποτελέσματα 9μήνου 2012

•  Τα καθαρά έντοκα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €720 εκατ.

•  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €140 εκατ, με το 91% αυτών να προέρχεται από επαναλαμβανόμενες πηγές (έσοδα προμηθειών εμπορικής τραπεζικής).

•  Τα  καθαρά  λειτουργικά  έσοδα  διαμορφώθηκαν  σε  €1.088  εκατ,  με  θετική  συμβολή  των χρηματοοικονομικών εσόδων ύψους €207 εκατ.

• Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €591 εκατ, σταθερό σε ετήσια βάση παρά την ενσωμάτωση της ΑΤΕbank από την 27 Ιουλίου 2012. Στο λειτουργικό κόστος συμπεριλαμβάνεται εφάπαξ επιβάρυνση ύψους €10 εκατ, από την αναπόσβεστη αξία 80 καταστημάτων που έκλεισαν το  9μηνο ‘12. Υπογραμμίζεται ότι σε συγκρίσιμη βάση το λειτουργικό κόστος 9μήνου του Ομίλου Πειραιώς (χωρίς την ATEbank) υποχώρησε κατά 8% έναντι του 9μήνου 2011.

•  Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 9μήνου ’12 διαμορφώθηκαν στα €513 εκατ.

•  Οι συνολικές προβλέψεις διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο το 9μηνο ΄12 (€1,8 δισ), εκ των οποίων €1,4 δισ αφορούν προβλέψεις δανείων λόγω των δυσμενών συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και €0,3 δισ πρόσθετη απομείωση για τα νέα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

•  Τα καθαρά αποτελέσματα τα αναλογούντα στους μετόχους για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 9μήνου ’12 διαμορφώθηκαν σε ζημιές €629 εκατ.

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική ανακοίνωση της τράπεζας