Πληρώνεις διπλό το εικονικό τιμολόγιο σε...πρόστιμο

Δυο φορές την αξία του εικονικού τιμολογίου καλείται να πληρώνει πλέον ο εκδότης του σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας...

Δυο φορές την αξία του εικονικού τιμολογίου καλείται να πληρώνει πλέον ο εκδότης του σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οι δικαστές έκριναν συνταγματική διάταξη του 1997 με την οποία καταργήθηκε το δικαίωμα του εφόρου να καθορίζει εκείνος τα πρόστιμα, τα οποία μπορεί να ήταν ισόποσα μέχρι και πενταπλάσια.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση η νομοθετική αυτή πρόβλεψη δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας καθώς «δεν θεσπίζει μέτρο προδήλως ακατάλληλο και απρόσφορο ούτε υπερακοντίζει το δημόσιο σκοπό της αποφυγής της διαφθοράς των φορολογικών οργάνων».

Ακόμη, στην απόφαση του ΣτΕ τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) πρέπει τα πρόστιμα να είναι αυτοτελή για κάθε φορολογική παράβαση. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις εικονικών τιμολογίων θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα τόσο για τη λήψη των εικονικών τιμολογίων όσο και για την καταχώρισή τους στο λογιστικά-φορολογικά βιβλία.

Το ΣτΕ απασχόλησε περίπτωση εταιρίας καθαρισμού η οποία καταχώρησε στα λογιστικά-φορολογικά της βιβλία 37 εικονικά τιμολόγια υλικών καθαριότητας ύψους 39.809,8 ευρώ . Κατόπιν αυτού επικύρωσε απόφαση που επέβαλλε στην εταιρεία πρόστιμο 86.317,70 ευρώ.