ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.:Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2013

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.:Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2013
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 65,9% και Πλεόνασμα διαθεσίμων έναντι δανεισμού Η Πλαίσιο ανακοινώσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ο κ. Γεώργιος Γεράρδος, σημείωσε τα εξής:

«Για μια ακόμα περίοδο, αρχής γενομένης της χρήσης 2011,καταφέραμε να βελτιώσουμε τα περιθώρια αποδοτικότητας σε βαθμό τέτοιο που να αντισταθμίσει και με το παραπάνω την υποχώρηση των πωλήσεων. Η επιτυχία οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόσαμε με συνέπεια και συνίστανται αφ' ενός μεν στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, αφ' ετέρου δε στη βελτίωση των όρων συνεργασίας με τους προμηθευτές μας, εντός του τρέχοντος αντίξοου οικονομικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Η σταθεροποίηση των πωλήσεων κατά το Α' πρώτο εξάμηνο της χρήσης, μάς κάνει αισιόδοξους για τη, πέρα της αναμφισβήτητης αναβάθμισης της ανταγωνιστικής μας θέσης και της επαύξησης του μεριδίου αγοράς που κατέχουμε, συγκράτηση της πτωτικής πορείας των τομέων δραστηριοποίησής μας».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος πρόσθεσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2013, και μεταξύ των δύο τριμήνων του, το δεύτερο, ήταν τα καλύτερα εδώ και χρόνια. Το EBITDA για το Q2 βελτιώθηκε, σε συγκρίσιμους όρους, κατά 63% έναντι της αντίστοιχη περσινής περιόδου. Η ενίσχυση της κερδοφορίας επέτρεψε την περαιτέρω μείωση του δανεισμού. Η σημαντική αποπληρωμή του ύψους των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που εκτελέσαμε εντός της τρέχουσας περιόδου, μας επιτρέπει να απαιτούμε καλύτερους όρους αγορών και να αναμένουμε περαιτέρω οφέλη για το σύνολο της χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, θα επιμείνουμε στην υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας δομή και την καθαρή κερδοφορία μας. Τέλος, η ευχερής ταμειακή ρευστότητά μας, μας επιτρέπει να διερευνούμε την αγορά για την προϊοντική επέκτασή μας και την εν γένει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, ανεξάρτητα από το μακροοικονομικό περιβάλλον και προς όφελος, πάντα, των μετόχων μας».

PHOTO GALLERY