ΤτΕ: Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

ΤτΕ: Πτώση στα επιτόκια καταθέσεων και δανείων

Πτώση είχε τον Ιούνιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, σε αντίθεση με το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων που παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο.

Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,14 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, πτώση κατά 8 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, που διαμορφώθηκε στο 0,41% τον Ιούνιο του 2013, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε άνοδο κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,49%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,89%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,40%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε πτώση, τον Ιούνιο του 2013, κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,63%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 107 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,63%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,43%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 36 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 9,60%, η πτώση όμως αυτή οφείλεται εξολοκλήρου σε αναταξινομήσεις δανείων και δεν αντανακλά πραγματικές μεταβολές των επιτοκίων. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 18 μονάδες βάσης στο 7,26% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,22% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 64 μονάδες βάσης στο 6,01% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε μικρή πτώση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,80%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Ιούνιο του 2013, στο 5,54%