ΤτΕ: Μείωση κερδών για το 2010

Στα 190,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος στη χρήση 2010...

Στα 190,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος στη χρήση 2010, έναντι 228,2 εκατ. ευρώ το 2009, καταγράφοντας μείωση κατά 16,5%.Το συνολικό μικτό μέρισμα που θα προταθεί στη Γενικό Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας για διανομή θα διαμορφωθεί στα 2,60 ευρώ, έναντι 3,20 ευρώ το 2009.

Μείωση κατά 8,3% κατέγραψαν και τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα υπόλοιπα έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού, που διαμορφώθηκαν στα 1.044,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.139,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα της τράπεζας από τους τόκους και τις χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε 831,0 εκατ. ευρώ έναντι 833,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση 0,3%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν σε 141,5 εκατ. ευρώ έναντι 174,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές κατέγραψαν μείωση κατά 54,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που οφείλεται στη μείωση των διανεμόμενων κερδών από την ΕΚΤ. Τέλος, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009 από απελευθέρωση προβλέψεων.

Μείωση κατά 57,2 εκατ. ευρώ, ήτοι 6,3% εμφάνισαν τα συνολικά έξοδα, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 854,1 εκατ. ευρώ έναντι 911,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 57,9 εκατ. ευρώ (-13,2%) και διαμορφώθηκαν σε 381,2 εκατ. ευρώ έναντι 439,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι προβλέψεις είναι σημαντικά ενισχυμένες και στη χρήση 2010 (κατά 472,9 εκατ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 2.385,4 εκατ. ευρώ.

Πηγή: newscode.gr