Ευρωσύμβουλοι: Σε εξέλιξη η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου

Ευρωσύμβουλοι: Σε εξέλιξη η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την Σύναψη Εκτελεστικής Σύμβασης της εταιρείας Ευρωσύμβουλοι με την «Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών» (ΕΑΤΑ).

Με την Εκτελεστική Σύμβαση ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΑΤΑ σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα, προϋπολογισμού 246.639,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, σε εφαρμογή σχετικής Συμφωνίας Πλαίσιο στην Ρουμανία με αντικείμενο Technical Assistance Facility, η Ευρωσύμβουλοι προχωρά στην υλοποίηση του έργου Development of a mechanism to ensure avoidance of duplication in public funded projects and verification of complementarity amongst them, προϋπολογισμού 52.000 ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία συνάπτει σύμβαση για την υλοποίηση του έργου Technical Assistance for Large Infrastructure Operational Programme (POIM) 2014-2020, προϋπολογισμού 96.000 ευρώ.

Ακόμα, σε συνεργασία με τον παγκόσμιο Σύνδεσμο των Επιστημονικών & Τεχνολογικών Πάρκων (IASP) ανέλαβε τη μελέτη σκοπιμότητας και τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στη πόλη Cluj-Napoca της Ρουμανίας, πόλη με σημαντική συγκέντρωση πανεπιστήμιων, ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας έντασης γνώσης, καθώς και ξένων επενδύσεων.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης και υποβολής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του Πληροφοριακού Δελτίου  για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία έχει αποφασιστεί την 28/6/2013 από την ετήσια τακτική Γ.Σ..

Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 612.300 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ έκαστη, με τιμή διάθεσης το 1,30 ευρώ/μετοχή και μία νέα μετοχή για κάθε 12 παλιές.

Τα κεφάλαια τα οποία θα συγκεντρωθούν από την αύξηση ποσού μέχρι 795.990 ευρώ, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης, βελτιώνοντας την ρευστότητα της εταιρείας.