Μινωικές Γραμμές: Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση κεφαλαίου

Μινωικές Γραμμές: Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση κεφαλαίου

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρείας Μινωικές Γραμμές, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.06.2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των €50.534.775, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλιών μετόχων, με αναλογία 19 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε 60 παλαιές κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Επίσης, αποφασίστηκε η έκδοση 22.459.900 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,25 έκαστη και με τιμή διάθεσης €2,25 για κάθε μία νέα μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται συνολικά σε €210.118.275 και θα διαιρείται σε
93.385.900 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,25 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €50.534.775.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ είναι το ακόλουθο:

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (18.10.2013).

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης (18.10.2013).

Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων (18.10.2013).

Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία σημειώνει ότι θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Οι νέες μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς ιαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.