Θα "λογοδοτούν" στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη στους δημόσιους φορείς και Οργανισμούς...

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που απεστάλη στους δημόσιους φορείς και Οργανισμούς (νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), τους υποχρεώνει κάθε μήνα να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μέσω των υπουργείων που τα εποπτεύουν

Σε περίπτωση μη υποβολής των στοιχείων ο συγκεκριμένος Οργανισμός δεν θα επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ κυρώσεις προβλέπονται και για τους επικεφαλής τους.

Έτσι μετά την παρέλευση 15νθημέρου από τη λήψη της προθεσμίας θα ζητείται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή του φορέα να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα επιβάλλεται πρόστιμο στον Πρόεδρο η Γενικό Διευθυντή κατά περίπτωση ίσο με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή της συνολικής αποζημίωσής τους, για κάθε επιπλέον μέρα καθυστέρησης.

Μετά την παρέλευση ενός μήνα από την αρχική προθεσμία το υπουργείο Οικονομικών θα δεσμεύει τυχόν έσοδα του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον τακτικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού μέχρι την υποβολή των στοιχείων.