Ανοιχτό βιβλίο από το 2017 οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Ανοιχτό βιβλίο από το 2017 οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών του ΟΟΣΑ (AEOI – Automatic Exchange Of Information Standard) θα δώσει από το 2017 στο ελληνικό υπουργείο Οικονομικών παγκόσμια πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων στο εξωτερικό.

 

Έτσι, οι ελληνικές φορολογικές αρχές σε έξι μήνες από σήμερα θα ξεκινήσουν να έχουν πρόσβαση σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, μερίσματα, τόκους, ασφαλιστήρια συμβόλαια και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν σε λογαριασμούς Ελλήνων.

Διαβάστε περισσότερα στο cnn.gr