ΟΑΕΔ: Αλλαγές στις ενδικοφανείς προσφυγές

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στις ενδικοφανείς προσφυγές

ΟΑΕΔ - Εδώ όλες οι ειδήσεις: Την εξαίρεση κάποιων περιπτώσεων ενδικοφανών προσφυγών από την αρμοδιότητα των Επιτροπών Εκδίκασής τους αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, από την αρμοδιότητα των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του OAΕΔ εξαιρούνται:

α) i. Οι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ από δημοσιονομικές διορθώσεις ή αναζητήσεις ποσών από επιχορηγήσεις

ii. οι ενδικοφανείς προσφυγές, όταν το αντικείμενο της προς εξέταση προσφυγής για παροχές υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ

β) οι ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν τις καταβαλλόμενες από τον Οργανισμό παροχές, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

γ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν ζητήματα σχετικά με τον ΕΛΕΚΠ («Ενιαίος Λογαριασμός για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»)

δ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν προγράμματα «κοινωφελούς χαρακτήρα»

ε) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν αμφισβητήσεις σχετικές με την υποχρέωση υπαγωγής σε κλάδους ασφάλισης του ΟΑΕΔ και

στ) ενδικοφανείς προσφυγές που αφορούν προγράμματα που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016. Οι ενδικοφανείς προσφυγές της παρούσας παραγράφου θα εκδικάζονται σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.