Έκθεση της Task Force για τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση

Έκθεση της Task Force για τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση

Την πρόοδο που έχει συντελεστεί στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, καταγράφει στην τριμηνιαία έκθεσή της η Task Force, η Ομάδα Δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα, ενώ χαρακτηρίζει «απόφαση σταθμό» την απόφαση για τη σύσταση και λειτουργία της διυπουργικής και συντονιστικής δομής για τη διοικητική μεταρρύθμιση, υπό τον πρωθυπουργό.

Στην έκθεση επισημαίνεται η προώθηση του σχεδίου για την αναδιοργάνωση των υπουργείων, η οποία, όπως τονίζεται, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2013, με τη μείωση υπηρεσιακών μονάδων κατά 30-35%, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που έχει ξεκινήσει στα υπουργεία. Τονίζεται δε ότι η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των άλλων δημόσιων φορέων θα πρέπει να ξεκινήσει και να συνεχιστεί κατά το 2013 και προστίθεται ότι στην εν λόγω διαδικασία θα συμπεριληφθεί η συγχώνευση ή η κατάργηση ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Αναφορά γίνεται και στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τη σημασία της, καθώς έχει ξεκινήσει το έργο του καθορισμού των κριτηρίων αξιολόγησης και της μεθοδολογίας αξιολόγησης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, ενώ σημειώνεται ότι πλέον απαιτούνται αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η διαδικασία. Επίσης, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την ανάπτυξη μίας νέας πολιτικής ανθρώπινων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων πρόσληψης, κατάρτισης, κινητικότητας, των δεξιοτήτων και της συνολικής διαχείρισης της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων.

Για τη διοικητική μεταρρύθμιση σε αποκεντρωμένο, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σημειώνεται ότι η Γερμανία παρέχει τεχνική βοήθεια και πως ήδη υπογράφηκε ένας οδικός χάρτης με τον οποίο καθορίστηκαν έξι άξονες προτεραιοτήτων για τη μεταρρύθμιση.

Αυτοί οι έξι άξονες είναι:

1. Καθορισμός των μεθόδων και των διαδικασιών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δήμων και των περιφερειών.

2. Σχεδιασμός και εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

3. Βελτίωση της ικανότητας αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων από τις τοπικές αρχές.

4. Διαχείριση των αποβλήτων.

5. Ενίσχυση του σχεδιασμού και υλοποίησης των κεντρικών πολιτικών αξιολόγησης δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

6. Εποπτεία των δήμων και των περιφερειών.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συντονίζει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει η διαδικασία καθοδήγησης να ενισχυθεί στο πλαίσιο της νέας συντονιστικής δομής.

Τέλος, στο πεδίο της καταπολέμησης της διαφθοράς, υπογραμμίζεται ότι έχει συμφωνηθεί σχέδιο δράσης μεταξύ των ελληνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πρόληψη, ανίχνευση και πάταξη του φαινομένου, ενώ κατά την Ομάδα Δράσης, τα επόμενα βήματα πρέπει να είναι ο διορισμός ενός εθνικού συντονιστή, η σύσταση μίας συντονιστικής επιτροπής και θεσμοθέτηση ενός συμβουλευτικού φορέα, καθώς και η διαμόρφωση μίας συλλογικής εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς.