Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Στρατολογία: Δελτίο Απογραφής Κλάσης 2019 (γεννηθέντες 1998)

Στρατολογία: Δελτίο Απογραφής Κλάσης 2019 (γεννηθέντες 1998)

Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου του έτους οι νέοι που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και συγκεκριμένα οι γεννημένοι το έτος 1998, πρέπει να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής το λεγόμενο ως είθισται «περιοδεύων».

Η υπόχρεοι θα πρέπει απευθυνθούν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Στρατολογική Υπηρεσία που τους εξυπηρετεί. Θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων που θα προμηθευτούν εγκαίρως από το Δήμο. Εφόσον αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας θα πρέπει να καταθέσουν συγχρόνως σχετική γνωμάτευση ή βεβαίωση γιατρού. Η κατάθεση του ΔΑ γίνεται ηλεκτρονικά από το προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών.

Επίσης για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας θα πρέπει να κατατεθεί – αποσταλεί και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου με τα ληξιαρχικά στοιχεία ή Πιστοποιητικό Δήμου περί εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων.

Επισημαίνεται ότι όσοι από τους παραπάνω στρατεύσιμους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και δηλώσουν κάποια πάθηση θα πρέπει επιπλέον να επισυνάψουν και αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων στα οποία να περιγράφεται η πάθηση ή η βλάβη της υγείας τους.

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννηθέντες 1998) θα μπορούν να εκτυπώσουν Αποδεικτικό Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής την επόμενη της κατάθεσής του ΕΔΩ.