ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι έχουν πάθει οι άνθρωποι και θέλουν αυτοκίνητα σε απόσυρση;