Βρείτε την απάντηση!

Βρείτε την απάντηση!

Τι κοινό έχουν μεταξύ τους οι εξής επτά λέξεις:

1. Banana (μπανάνα)

2. Dresser (ντουλάπα)

3. Grammar (γραμματική)

4. Potato (πατάτα)

5. Revive (αναβιώνω)

6. Uneven (άνισος)

7. Assess (αξιολογώ)

Η απάντηση αύριο...