Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση υποδομών με 23 εκατ. ευρώ

Προμήθεια εξοπλισμού και αναβάθμιση υποδομών με 23 εκατ. ευρώ

Διαγωνισμοί προϋπολογισμού 23,3 εκατ. ευρώ για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναβάθμιση των υποδομών νοσοκομείων στη χώρα, εγκρίνονται με σειρά αποφάσεων του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Τα έργα αυτά, υλοποιούνται με αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, μέσω προκήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και βάσει των διατάξεων περί Κρατικών Προμηθειών. Οι προϋπολογισμοί των ειδών πρέπει να εναρμονίζονται με τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

Ειδικότερα εγκρίνονται :

- H «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού, ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.155.800 ευρώ.

- H προμήθεια έξι ψηφιακών μαστογράφων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.650.000 ευρώ, καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Εντατικής Φροντίδας (Μ.Ε.Θ) Νοσοκομείων της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, περιοχής ευθύνης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, συνολικής δαπάνης 1.935.000 ευρώ.

- H προμήθεια στεφανιογράφου για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 650.000 ευρώ.

- Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου γραμμικού επιταχυντή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.492.862 ευρώ.

- Η εγκατάσταση Συστήματος Ποζιτρονικής – Αξονικής Τομογραφίας και διαμόρφωση χώρου υποδοχής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ύψους δαπάνης 2.588.000 ευρώ.

- Η προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας υψηλής απόδοσης με προσροφητικό ψύκτη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.075.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και διαδικασίες υλοποίησης μετά την απόφαση ένταξης πράξης στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

- Η υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.650.000 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ και διαδικασίες υλοποίησης μετά την απόφαση ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013.

- Η υλοποίηση έργου «Αναβάθμιση Ισογείου του κτιρίου των Εξωτερικών Ιατρείων – Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας, συνολικής δαπάνης 1.262.959 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ 2007-2013 με διαδικασίες υλοποίησης μετά την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.

- Η «Κατασκευή και ο εξοπλισμός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Βασιλικάδων Ν. Κεφαλληνίας», προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ, όπως και η εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών και αντίστοιχων μελετών του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας», προϋπολογισμού 730.000 ευρώ.