Μετατάξεις για την κάλυψη 14 θέσεων στο υπουργείο Εσωτερικών

Μετατάξεις για την κάλυψη 14 θέσεων στο υπουργείο Εσωτερικών

Με μετάταξη προσωπικού από υπουργεία, ΝΠΔΔ, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα καλύψει το υπουργείο Εσωτερικών 14 κενές οργανικές θέσεις.

Οι θέσεις αυτές αφορούν σε 11 φύλακες - νυχτοφύλακες (ΥΕ), δύο βοηθητικού προσωπικού (ΥΕ) και μία θέση προσωπικού καθαριότητας (ΥΕ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/κατηγορίας, στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, ενώ έως τις 18/1/2013 θα πρέπει να υποβάλουν στη διεύθυνση διοίκησης - τμήμα προσωπικού του υπουργείου Εσωτερικών τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αίτηση υποψηφιότητας, βιογραφικό σημείωμα (υπεύθυνη δήλωση), επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού της Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι υπουργείων ή Περιφερειών ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71, παρ.1 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α' 26).