Θράκη: 12 θέσεις εργασίας στον τομέα του πολιτισμού

Θράκη: 12 θέσεις εργασίας  στον τομέα του πολιτισμού

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ανακοινώνει σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στα τηλέφωνα 25410 29282 καθώς και από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, www.fthrace.gr από όπου θα μπορούν να βλέπουν και να κατεβάζουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και τις οδηγίες συμπλήρωσής της.

Επίσης ολόκληρη την ανάρτηση της ανακοίνωσης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τη βρουν σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα  στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr).