Προσλήψεις 3 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» και συγκεκριμένα του υποέργου «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Αναστάσιος Μικρόπουλος), προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:

Υπεύθυνος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.

Επικοινωνία με φοιτητές

Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.

Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης τμημάτων που εδρεύουν στο Αγρίνιο

Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι.

Διάρκεια εως 30-4-2014

Καταληκτική ημερονία: 31/01/2013

Πληροφορίες: 2651007278

Γραφείο Διασύνδεσης του Δ.Π.Θ.