Επίδομα εορτών και αδείας για εργαζόμενους με συμβάσεις μίσθωσης έργου

Δώρα εορτών και επιδόματος αδείας δικαιούνται οι εργαζόμενοι με ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου...

Δώρα εορτών και επιδόματος αδείας δικαιούνται οι εργαζόμενοι με ανανεούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με απόφαση του Εργατικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 1674/2010) οι ανανεούμενες συμβάσεις «κατ’ επίφαση χαρακτηρίζονται κατά τη σύναψή τους ως συμβάσεις μίσθωσης έργου, ενώ επρόκειτο για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας επί των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του Εργατικού Δικαίου».

Οι αρεοπαγίτες επισημαίνουν στην απόφασή τους ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και την εργατική νομοθεσία «η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι, με τους όρους της συμφωνίας τους, αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του και ο εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, η οποία εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να δίνει δεσμευτικές για τον εργαζόμενο οδηγίες, ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του και να ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμορφώσεώς του προς αυτές».

Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διαφέρει από τη σύμβαση μίσθωσης έργου διότι «με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην εργασία που θα παρέχεται σε ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ενώ με την σύμβαση μισθώσεως έργου οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην επίτευξη του συμφωνηθέντος τελικού αποτελέσματος, η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ των συμβαλλομένων συμβατικής σχέσης».