Συμμετοχή και των απόρων εμπόρων στο κοινωνικό παντοπωλείο

Συμμετοχή και των απόρων εμπόρων στο κοινωνικό παντοπωλείο

« Xρήση των υπηρεσιών του κοινωνικού παντοπωλείου των εμπόρων μπορούν να κάνουν όσοι που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης ή βρίσκονται σε αδράνεια ή είναι πτωχευμένοι  ή υπό πτώχευση. Περαιτέρω, θα πρέπει να στερούνται και των παροχών υγείας».

Αυτό υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στο πλαίσιο της επιμονής που έχει ζητήσει από τους εμπορικούς συλλόγους Αττικής, ώστε να εντοπισθούν αυτοί που χρειάζονται βοήθεια και δεν την αποζητούν για λόγους προσωπικής και οικογενειακής αξιοπρέπειας.

Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι εύκολο να συγκεντρωθούν και η συνομοσπονδία μπορεί να βοηθήσει τους δικαιούχους ενεργά στην συλλογή τους. Επίσης, σημειώνει ότι τους φακέλους και τις αιτήσεις χειρίζεται ομάδα ανεξάρτητων εντολοδόχων, οι οποίοι δεσμεύονται από το νόμο περί προσωπικών δεδομένων και κατά συνέπεια τα περιγραφόμενα στους φακέλους στοιχεία δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιοποιηθούν.

Οι δικαιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους, δεν πρέπει να έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από 5.000 ευρώ για ένα άτομο και μέχρι 14.000 ευρώ για επτά. Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε ακόμη άτομο στην οικογένεια.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την υπαγωγή των δικαιούχων είναι λίγα και εύκολο να συγκεντρωθούν και είναι τα παρακάτω:

- Αίτηση του ενδιαφερομένου.

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

- Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

- Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση.

- Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από Δ.Ο.Υ ή από αρμόδια αρχή.

- Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας.

- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη από άλλο φορέα.

- Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.