Βήμα-βήμα η διαδικασία της απόσυρσης

Εντός των ημερών θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την απόσυρση...

Εντός λίγων ημερών αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία της απόσυρσης. Σε αυτή μπορούν να υπαχθούν 2,5 εκατομμύρια ΙΧ, των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν εκδώσει άδεια κυκλοφορίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 1998. Η διαδικασία αναμένεται ότι θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2011.

Η απόσυρση θα πραγματοποιείται μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι η προηγούμενη καταβολή τελών κυκλοφορίας για το 2011, καθώς και εξόφληση οφειλών από προηγούμενα έτη.

Τα στάδια της απόσυρσης:

1. Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ ή ο εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο όχημα σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής ΟΤΚΖ και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής.

2. Εν συνεχεία, το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ καλείται να εκδώσει πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο χορηγείται μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών.

3. Το αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος θα διαβιβαστούν από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ σε υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας, η οποία θα διαγράψει και οριστικά το όχημα.

4. Η υπηρεσία θα εκδίδει μηχανογραφημένα την πράξη οριστικής διαγραφής, παραδίδοντάς την και στον ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται να δηλώσει υπεύθυνα ότι η διαγραφή συνδέεται με την λήψη κινήτρων για την απόσυρση.

5. Το πιστοποιητικό καταστροφής θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το όχημα.

6. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει χάσει την άδεια κυκλοφορίας ή τις πινακίδες, θα πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, πριν την έναρξη της διαδικασίας της απόσυρσης.

Από την απόσυρση και τη διαδικασία οριστικής διαγραφής οχημάτων εξαιρούνται τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν καταστραφεί λόγω ατυχήματος, πυρκαγιάς, εμπρησμού ή βανδαλισμού.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας

Προκειμένου ο ιδιοκτήτης να απαλλαγεί από το τέλος ταξινόμησης, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας τους έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή καθώς και προηγούμενες οφειλές.

Η βεβαίωση και η είσπραξη των οφειλόμενων τελών θα γίνεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος θα εκδίδει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρει: « «για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας..... έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας 2011 και προηγούμενων ετών».

Όσον αφορά τα οχήματα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, θα εκδίδεται αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη «για την παράδοση του οχήματος σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή.

Για την αγορά καινούριου οχήματος

Ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου οχήματος, προκειμένου να παραλάβει νέο όχημα μέχρι 2.000 κυβικών, θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το οικείο παραστατικό, στο οποίο θα επισυνάπτεται τόσο η πράξη οριστικής διαγραφής όσο και η βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας

Εάν τη διαδικασία διενεργούν εμπορικές επιχειρήσεις, πέραν των συγκεκριμένων εγγράφων θα πρέπει να καταθέτουν επιπλέον:

1. Αίτηση, με την οποία θα ζητούν την παραλαβή του καινούριου οχήματος, προκειμένου να το διαθέσουν σε αυτόν που το δικαιούται και

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου οχήματος για τη συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση σχετικά με την απόσυρση ή του προσώπου προς το οποίο έγινε εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση. Η δήλωση θα πρέπει να θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Πηγή: www.newscode.gr