«Μετεξεταστέα» η προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Το χαμηλότερο ποσοστό προσχολικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνεται στην Ελλάδα...

Το χαμηλότερο ποσοστό προσχολικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνεται στην Ελλάδα, μετά την Πολωνία, σύμφωνα με στοιχεία του 2008 που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, το 68,2% των παιδιών από την ηλικία των 4 ετών έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, έναντι 92,3% στην «ΕΕ των 27».

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γαλλία (100%), στο Βέλγιο και στην Ολλανδία (99,5%), στην Ισπανία (99%) και στην Ιταλία (98,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Πολωνία (67,5%), στην Ελλάδα (68,2%), στη Φινλανδία (70,9%), στην Ιρλανδία (72%) και στην Λιθουανία 77,8%). Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα στοιχεία αυτά δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται για μικρά παιδιά μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης κυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τις πολιτικές χρηματοδότησης, διακυβέρνησης και στελέχωσης.
Η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των 5 ή 6 ετών στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ αρχίζει νωρίτερα στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, την καθολική πρόσβαση σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, βασισμένη σε σταθερή χρηματοδότηση, τη διδακτική ύλη προσαρμοσμένη στην ηλικία των παιδιών, την καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, αμοιβές και συνθήκες εργασίας, καθώς επίσης, συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και πρότυπα παρακολούθησης της προόδου.

Οι προτάσεις της Επιτροπής θα συζητηθούν από τους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ το Μάιο, προτεραιότητα της οποίας αποτελούν οι επενδύσεις στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.