Μητρώο για τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας

Υπουργική Απόφαση στην οποία προβλέπεται η δημιουργία μητρώου

Υπουργική Απόφαση στην οποία προβλέπεται η δημιουργία μητρώου στα κατά τόπους τμήματα των ΣΕΠΕ για την καταχώρηση των συμφωνιών και Διαιτησιών που αφορούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας εξέδωσε η Λούκα Κατσέλη, σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Στο νέο ασφαλιστικό νόμο προβλέπεται αλλαγή στις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει κάθε επιχείρηση. Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις με ωράριο εργασίας μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, επιτρέπεται επιπλέον απασχόληση δύο ωρών, για μια περίοδο αυξημένης απασχόλησης. Προϋπόθεση για την πέραν του αρχικού ωραρίου απασχόληση είναι η αφαίρεση των επιπλέον ωρών εργασίας από μια άλλη χρονική περίοδο. Στον εργαζόμενο χορηγείται ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών αναπαύσεως.

Ο χρόνος εργασίας καθορίζεται με βάση τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ειδάλλως με κλαδικές συμβάσεις.

Με την απόφαση ορίζεται ο τύπος, η διαδικασία και η έναρξη της ισχύος των συμφωνιών ή Διαιτησιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Η υπουργική απόφαση προβλέπει την έγγραφη κατάρτιση της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα κατατίθεται στο ΣΕΠΕ.

Σε κάθε Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. τηρείται ειδικό βιβλίο συμφωνιών διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Στο έγγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να αναγράφονται :

α. τα συμβαλλόμενα μέρη,
β. η ημερομηνία της κατάρτισης,
γ. το περιεχόμενο της συμφωνίας κατά τρόπο ρητό και σαφή και
δ. η έναρξη ισχύος.

Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία και η υπόθεση παραπεμφθεί στη Διαιτησία, η απόφαση της Διαιτησίας θα αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα μέλη, δηλαδή στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. και στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στον εργοδότη που παραβιάζει τη συμφωνία ή τη Διαιτητική ρύθμιση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τον ασφαλιστικό νόμο για τον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από 500 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ, ακόμη και την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.

Πηγή: newscode.gr