Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ πρέπει να πληρώσουν τις οφειλές τους

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δεν θα μπορούν να πάρουν βεβαίωση μη οφειλών από τον Οργανισμό για τη θεώρηση βιβλίων...

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δεν θα μπορούν να πάρουν βεβαίωση μη οφειλών από τον Οργανισμό για τη θεώρηση βιβλίων, αν οφείλουν εισφορές στο ΙΚΑ ακόμη και αν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ. Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, από τις 22/2/2011, με την οποία ρυθμίζονται διάφορα θέματα για την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο αυτοαπασχολούμενος ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, που απασχολεί προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική σύνταξη, δεν θα μπορεί να πάρει ασφαλιστική ενημερότητα, επειδή πχ θέλει να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στη Δ.Ο.Υ., αν δεν προσκομίσει βεβαίωση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ ότι δεν οφείλει εισφορές για το προσωπικό του ή ότι έχει ρυθμίσει τις οφειλές του στα παραπάνω Ταμεία και τηρεί τις ρυθμίσεις του.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται, ότι ο περιορισμός ισχύει και για ασφαλισμένους που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ.

Ακόμη, ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ασφαλισμένος είναι και ασφαλισμένος στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν και ότι δεν οφείλει εισφορές και στον Κλάδο αυτό.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο, (Νόμος 3863 άρθρο 58), στους οφειλέτες που υπάγονται στην ρύθμιση αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός για θεώρηση περιορισμένου αριθμού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούμενος.