ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης : 25 προσλήψεις

ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης : 25 προσλήψεις

Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε ατόμων .

Συγκεκριμένα (10 ΔΕ Οδηγών και 6 ΥΕ Διαμετακομιστών πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών, καθώς και 9 ΔΕ Εσωτερικής εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας - Θράκης, ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 10 / 2013), υπόψη κ. Ιωάννη Μοσχάκη. Για πληροφορίες τηλ. επικοινωνίας: 2310 289564 και 2310 289594.