Χανιά: 7 Προσλήψεις από το ΔΕΔΔΗΕ

Χανιά: 7 Προσλήψεις από το ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, επτά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας που εδρεύει στα Χανιά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ, ΛΙΜΝΗ ΤΣΟΝΤΟΥ, Τ.Κ. 733 00 – ΧΑΝΙΑ, υπόψιν κου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 28210- 91171).