Διευκρινίσεις για τις εισφορές στον ΕΤΕΑ από μισθωτούς του Δημοσίου

Διευκρινίσεις για τις εισφορές στον ΕΤΕΑ από μισθωτούς του Δημοσίου

Διευκρινίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο του Δημοσίου με βάση το ενιαίο μισθολόγιο και είναι ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), περιλαμβάνονται σε εξαιρετικά επείγον έγγραφο του Ταμείου.

Το έγγραφο διακρίνει δυο κατηγορίες ασφαλισμένων.

- Στους μισθωτούς του Δημοσίου που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

- Στους μισθωτούς του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Και για τις δυο κατηγορίες ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 01.01.1993, οι εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη, επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο (πλαφόν), των 5.543,55 ευρώ.

logo13-noplate

Διαφορές υπάρχουν στα ποσά των ασφαλιστέων αποδοχών. Για μεν την πρώτη κατηγορία παραμένουν τα ποσά που ίσχυαν στις 31.10.2011, «παγωμένα» μέχρι τις 31.12.2015, πλην των αποδοχών που καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου, (υπερωρίες, εφημερίες, επιτροπές (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΕΦΕΤ, κ.ά.). Οι αποδοχές αυτές είναι ασφαλιστέες ανάλογα με τα ποσά που καταβάλλονται.

Ακόμη, εάν στις καταβαλλόμενες (τρέχουσες) αποδοχές προστεθούν νέες σε σχέση με τις υφιστάμενες την 31.10.2011 (νέα επιδόματα κ.ά. - π.χ. ανθυγιεινό, τέκνων, κατηγορίας, θέσης ευθύνης, κ.λπ.), τότε οι νέες αποδοχές προστίθενται στις ασφαλιστέες αποδοχές, όχι με τα καταβαλλόμενα ποσά μέχρι 31.12.2015, αλλά με τα ποσά που καταβάλλονταν στις 31.10.2011.

Για την δεύτερη κατηγορία ως ασφαλιστέες αποδοχές υπολογίζονται οι πραγματικές τρέχουσες αποδοχές βάσει του νέου μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφωθήκαν από 01.11.2011 και όχι εκείνες που ίσχυαν στις 31.10.2011.

Παραδείγματα

1. Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ προάγεται σε ανώτερη θέση (από Προϊστάμενος Τμήματος σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης) μετά την 01.11.2011. Το νέο επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στον ανωτέρω υπάλληλο από την ημερομηνία προαγωγής, προστίθεται στις ασφαλιστέες αποδοχές του με την τιμή (ποσό) που αυτό είχε την 31.10.2011 και όχι με το καταβαλλόμενο ποσό.

2. Υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ προάγεται στην κατηγορία ΤΕ και αποκτά νέο (δεύτερο) τέκνο μετά την 01.11.2011. Ασφαλιστέες αποδοχές για τον ανωτέρω υπάλληλο νοούνται, από τις ημερομηνίες των ανωτέρω μεταβολών, οι αποδοχές της 31.10.2011 που αντιστοιχούσαν σε υπάλληλο α) της κατηγορίας ΤΕ και β) με δυο τέκνα.

3. Υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών που η πρόσθετη αμοιβή λόγω ΔΙΒΕΕΤ κατά τη μισθολογική περίοδο 10/2011, μετατράπηκε με το νέο μισθολόγιο σε «Προσωπική διαφορά - Υπερβάλλουσα μείωση». Η εν λόγω παροχή από 01.12.2013 συμπεριλαμβάνεται στις ασφαλιστέες αποδοχές με το καταβαλλόμενο ποσό.

Στους πίνακες που επισυνάπτονται ακολουθούν παραδείγματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιόδους 11/2013 και 12/2013.

Διαβάστε επίσης:

Χαϊκάλης προς Βρούτση: Όχι στον νέο κανονισμό για τα επικουρικά ταμεία