Οι συμβολαιογράφοι ζητούν παράταση απαγόρευσης πλειστηριασμών

Οι συμβολαιογράφοι ζητούν παράταση απαγόρευσης πλειστηριασμών

Η συντονιστική επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4224/2013 «από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους, δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου».

Παράλληλα, η συντονιστική επιτροπή επισημαίνει ότι «κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσόν των χιλίων 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης».

Ακόμη, αναφέρει η συντονιστική επιτροπή ότι «η προθεσμία υποβολής αυτής της δήλωσης είναι 2 μηνών και αρχίζει από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση, ενώ για τις υποθέσεις, που έχει ήδη επιδοθεί επιταγή προς εκτέλεση, η προθεσμία αρχικά έληγε στις 31.01.2014 και παρατάθηκε μέχρι τις 28.02.2014».

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή αναφέρει ότι «σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού και θα μπορεί πλέον ο δανειστής να επισπεύσει πλειστηριασμό».