Αναδιοργανώνονται τα υποθηκοφυλάκεια της χώρας

Αναδιοργανώνονται τα υποθηκοφυλάκεια της χώρας

Αναδιοργανώνονται τα υποθηκοφυλακεία της χώρας με νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο αναρτήθηκε για διαβούλευση.

Ειδικότερα, συνιστώνται ανά την επικράτεια 41 έμμισθα υποθηκοφυλακεία και συνιστώνται 700 οργανικές θέσεις, ενώ  οι  υπηρετούντες υπάλληλοι  των υφιστάμενων έμμισθων υποθηκοφυλακείων  μεταφέροντα, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης και τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου και παράλληλα οι  οργανικές θέσεις που κατείχαν καταργούνται. Οι αποδοχές τους θα είναι σύμφωνα με τις προβλεπόμενες  από   νόμο 4354/2015

Επίσης, εάν υπάρξει πλεονάζων προσωπικό αυτό θα μεταφέρεται στα δικαστήρια της περιφέρειας τους.

Ακόμη, οι υποθηκοφύλακες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ενώ μπορούν εάν θέλουν να επαναδιοριστούν δικηγόροι.

Τέλος,  οι δικαστικοί υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση σε υποθηκοφυλακείο που μετατρέπεται σε κτηματολογικό γραφείο τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις στα δικαστήρια της περιφέρεις του υποθηκοφυλακείου που υπηρετούσαν.