Ευρωπαϊκή Χάρτα στην Ελλάδα για την Ισότητα των φύλων

Ευρωπαϊκή Χάρτα στην Ελλάδα για την Ισότητα των φύλων

Την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, υπέγραψαν εκατόν είκοσι έξι δήμοι της χώρας μας.

Μέσω του ΕΣΠΑ, θα διατεθούν πάνω από δέκα εκατομμύρια ευρώ έως το 2015, στις 15 περιφερειακές έδρες, για την υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού και βίας λόγω φύλου, όπως έγινε γνωστό σήμερα, σε ημερίδα με τίτλο «η Πόλη της Ισότητας», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως γένους θηλυκού.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη, τόνισε την ανάγκη σύστασης υπηρεσιακών μονάδων για τις πολιτικές ισότητας των φύλων στους δήμους, ενώ γνωστοποίησε ότι πρόκειται να διατεθούν 700 χιλιάδες ευρώ, σε κάθε μία από τις 15 περιφερειακές έδρες για τη δημιουργία συμβουλευτικών κέντρων για γυναίκες και ξενώνες φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας. Έως το 2015, μέσω του προγράμματος «Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση», θα ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

 

Βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, η οποία εμπνεύστηκε, μεταξύ άλλων, από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των γυναικών του 1981, είναι οι εξής:

1. Η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα.

2. Για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων πρέπει να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών.

3. Η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία δημοκρατική κοινωνία.

4. Η εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη της Ισότητας των Φύλων.

5. Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης είναι απαραίτητη για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

6. Κατάλληλα υποστηριζόμενα σχέδια και προγράμματα δράσεων αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.