Πόσο χάνετε από τις μειώσεις στις επικουρικές

Πόσο χάνετε από τις μειώσεις στις επικουρικές

Μειώσεις έως και 30% στις επικουρικές συντάξεις αναμένεται να "αδειάσουν" τις τσέπες των συνταξιούχων.

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις που ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου του 201.

Κατά 15% έχει μειωθεί το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που χορηγείται στους συνταξιούχους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, των Τομέων ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΔΕΚΟ).

Την ίδια στιγμή, το ποσό του μηναίου μερίσματος που χορηγείται στους συνταξιούχους του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων μειώθηκε κατά 20%.

Ωστόσο, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, ειδικά για το ΜΤΠΥ το τμήμα του μηνιαίου μερίσματος που μετά τις παρακρατήσεις υπερβαίνει τα 500 ευρώ μηνιαίως, μειώνεται κατά 50%.

Παράλληλα, για τους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη προβλέπεται ότι το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ μειώνεται κατά 30%.

Για τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που λαμβάνουν και αυτοί μόνο επικουρική σύνταξη προβλέπεται ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξής τους μειώνεται κατά 15%. Σε περίπτωση που η χορηγούμενη από το ΕΤΑΤ επικουρική σύνταξη υπόκειται σε παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, υπερβαίνει, δηλαδή, τα 300 ευρώ, η ανωτέρω μείωση γίνεται επί του ακαθάριστου ποσό της μηνιαίας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο όσον αφορά την Επιβολή Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης προβλέπεται ότι από την 1η Αυγούστου του 2011 το 50% του συνολικού ακαθάριστου μηνιαίου ποσού σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, υπόκειται στην παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και στην παρακράτηση της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρώσει το 60% έτος της ηλικίας τους.