ΣτΕ: Νόμιμο το σχέδιο για την εφεδρεία στις ΔΕΚΟ

ΣτΕ: Νόμιμο  το σχέδιο για την εφεδρεία  στις ΔΕΚΟ

Λίγο πριν μοιραστούν τα «ραβασάκια της εφεδρείας» το Συμβούλιο της Επικρατείας «πέρασε» ως νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κων. Ρόβλια για τον καθορισμό τωνκριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντοςπροσωπικού στις ΔΕΚΟ. Δηλαδή του προσωπικού των «δημοσίων επιχειρήσεων»στις οποίες το ελληνικό δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή,λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο ή λόγω της χρηματοοικονομικήςσυμμετοχής του ή επειδή είναι χρηματοδότης τους.


Όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 301/2011 γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ με το Διάταγμα δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς του προσωπικού αυτούσε φορείς του δημοσίου τομέα (ΟΤΑ, κ.λπ.), ενώ μπορεί να γίνει η επιλογή γιααπασχόληση σε φορείς του δημοσίου τομέα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ήμερικής απασχόλησης ή για αποχώρηση με καθεστώς εθελουσίας εξόδου.

Σημειώνεται ότι, στις διατάξεις του Διατάγματος δεν υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση μίσθωσης έργου, καθώς και αυτό που απασχολείται μεσχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ωστόσο, οι δικαστές σημειώνουν στην γνωμοδότησή του ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πρέπει να ξαναδεί τη ρύθμιση του Διατάγματος πουαφορά στην μοριοδότηση των υπαλλήλων στις ξένες γλώσσες.

Κι αυτό διότι στο Διάταγμα προβλέπονται 40 μονάδες για την άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας, 30 μονάδες για την πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας, 20 μονάδες για την καλή γνώση γλώσσας κράτους μέλους τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και 10 μονάδες για μέτρια γνώση γλώσσας κράτους μέλουςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για αυτές τις περιπτώσεις, τονίζεται στη γνωμοδότηση πρέπει να συμπληρωθεί το Διάταγμα έτσι ώστε να καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας (τίτλοι σπουδών, κ.λπ.).