ΕΛΤΑ: 15 θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη

ΕΛΤΑ: 15 θέσεις εργασίας στην Θεσσαλονίκη

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας-Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν πέντε (5) ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, επτά (7) ΔΕ Οδηγούς και τρεις (3)ΥΕ Διαμετακομιστές (πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 8 μηνών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή Υ.Ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)». Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 μαζί με τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Βλέπε Παράρτημα ΣΟΧ) και να τα υποβάλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που συγκεκριμένα είναι από 06.06.2016 έως και 15.06.2016.

Καταγραφή

 

α.-είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α.Ε., Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας - Θράκης - ΕΛ.ΤΑ., ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 17/2016), (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 - 2310 289594).

β.- είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας - Θράκης - ΕΛ.ΤΑ., ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου, Τ.Κ. 560 00 Θεσσαλονίκη (τέλος Συμμαχικής οδού - υπάρχει σχετική σηματοδότηση Κέντρο Διαλογής ΕΛΤΑ).

Ώρες υποβολής 08:30 - 13:30 (τηλ. Επικοινωνίας: 2310 289564 - 2310 289594 1ΟΣ όροφος). Κατά την αποστολή των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι αναλυτικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθορίζονται στο Παράρτημα Ανακοινώσεων (ΣΟΧ) όπως ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr — Έντυπα Αιτήσεων — Διαγωνισμοί Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ)) καθώς και στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΤΑ. (www.eita.gr), στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης (Π.Δ.Τ.Λ. Μακεδονίας - Θράκης), στο Κέντρο Διαλογής του Νομού Θεσσαλονίκης, στο οποίο θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία μας.