Προσλήψεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Προσλήψεις στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης

Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κρήτης.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2016-2017 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α' ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ.πρωτ. 2901.02/42405 Απόφασης ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ i. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Α' τάξης Ε.Ν. 1) για τα μαθήματα Χειμερινού εξαμήνου : Ναυτική Τέχνη Α'-Φανοί κ Σχήματα, Ναυτιλιακή Ιστορία. Ναυτιλία Α'. Διαχείριση Στοιχειών Γέφυρας, Ναυτική Τέχνη Β' ,Ναυτιλία Β', Επικοινωνίες Ι, Μετεωρολογία Β, Ναυτιλία Ε', Μεταφορά Φορτιών Ε', Ο.Ε.Π, Αλληλογραφία, Ευστάθεια Ε. 2) για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου : Ναυτιλία Γ, Μετεωρολογία Γ NHO, Ραντάρ, BTM, Επικοινωνίες ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Ασφ Φυλ/ISM, Τήρηση Φυλακής ARPA Δ', Ηγεσία & Διοικητικές δεξιότητες,Διαχείριση Κρίσεων.,Ναυτική Τέχνη Στ,Μετ. Φορτιών Στ, Διεθν. Κανονισμοί, , Ναυτιλιακό Δίκαιο, Ευστάθεια-Κοπώσεις Στ, ΟΕΠ, Τήρηση Φυλακής ARPA ΣΤ' β) Μέχρι δύο (02) Μηχανικοί Α' τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού. 1) για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου: Βοηθητικά Μηχανήματα. Πλοίου Ι-Δίκτυα (Β') και ΜΕΚ (Ε') 2) για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: Βοηθητικά Μηχ/τα (ΣΤ') και Συντήρηση Πλοίων και διαχείριση βλαβών

(Δ'). ii. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Ένας (01) Μαθηματικός για το μάθημα των Μαθηματικών. β) Ένας (01) Φυσικός για το μάθημα της Φυσικής. γ) Ένας (01) Νομικός 1) για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου: «Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (Α')» 2) για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου: «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού»,«Διεθνείς κανονισμοί και ασφάλεια ζωής & Περιβάλλοντος (Δ')». δ) Μέχρι δύο (02) Αγγλικής Φιλολογίας για το μάθημα των Ναυτικών Αγγλικών. ε)Μέχρι δύο (02) (ο ένας (01) για το χειμερινό εξάμηνο) Ηλεκτρολόγοι Μηχ/κοι . 1) για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου: - Θεωρία Ηλεκτρικών κυκλωμάτων (Α') - Ηλεκτρονικά Β' 2) για το μάθημα του Εαρινού εξαμήνου: Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ (ΣΤ') στ) Ένας (01) Χημικός Μηχανικός ή Χημικός. 1) για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου : -Χημεία Α' - Μεταλλογνωσία Ε' 2) για το μάθημα του εαρινού εξαμήνου : Καύσιμα Λιπαντικά ΣΤ'. η) Μέχρι τρεις (03) Μηχανολόγοι Μηχανικοί. 1) για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου: «Θερμοδυναμική Ι (Β')», «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Ε')», «Μηχανική Ρευστών (Ε')», «Αντοχή Υλικών (Β')», «Μηχανολογικό Σχέδιο Ι (Α')», «Ναυτική Μηχανολογία (Α')»,«Ναυτικές Μηχανές (Β')»,«Στοιχεία Μηχανών Ε» και «Σχέδιο πλοιάρχων». 2) για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: «Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ (Γ')», «Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική ΙΙ (Δ')», «Μηχανική Ρευστών Ι (Δ')», «Ατμοπαραγωγοί (Στ')», «Στοιχεία Μηχανών (Γ')» και «Μ.Ε.Κ. Ι (Γ)». ζ) Ένας (01) Ναυπηγός Μηχ/γος και ελλείψει Μηχ/γος Μηχ/κος. 1) για τα μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου: «Ναυπηγία Ι - Ναυτιλιακές Γνώσεις (Α')» και «Ναυπηγία /Σχέδιο Β'», 2) για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου: «Ναυπηγία ΙΙ (Γ')».

Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Ένας(01) Πλοίαρχος Α' ή Β' Τάξης Ε.Ν. για τις εφαρμογές στα ναυτικά μαθήματα (όπου προβλέπεται)

Δ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας: α) Ένας (01) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανολόγος για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου Ασκήσεις Τεχνουργιών Μηχανοστασίου IV & Ασκήσεις Τεχνουργιών Μηχανοστασίου ΣΤ' . β) Ένας (01) Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός για το μάθημα Ασκήσεις Τεχνουργιών Μηχανοστασίου. γ) Ένας (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει για το μάθημα εφαρμογές Η/Υ - Πληροφορικής. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.3450/2006, είναι τα ακόλουθα : 1. Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες : α) Ναυτικών Μαθημάτων : - Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής. - Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας). - Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α' τάξης ΕΝ. - Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α' τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου, Μηχανικού με δίπλωμα Α' τάξης Εμπορικού Ναυτικού. - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση. β) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων: - Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας). - Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας (σύμφωνα με την παρ. Ε(ε) της παρούσας). - Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός, τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται. - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα καθώς και η προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.

2. Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες:

α) Ναυτικών μαθημάτων: - Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής . - Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β' τάξης. - Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β' τάξης. - Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση

. β) Γενικών και τεχνικών μαθημάτων: - Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ Ε(ε) της παρούσας), στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. - Αναγνωρισμένος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση που προκηρύσσεται (σύμφωνα με την παρ Ε(ε) της παρούσας). - Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα

www.dikaiologitika.gr