Δήμος Κομοτηνής: Πρόσληψη 20 ατόμων

Δήμος Κομοτηνής: Πρόσληψη 20 ατόμων

Είκοσι άτομα θα προσληφθούν στον Δήμο Κομοτηνής.

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ΄ άτοµο το µήνα Ιούλιο, συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.