Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 20 Εργατών Καθαριότητας

Δήμος Κρωπίας: Πρόσληψη 20 Εργατών Καθαριότητας

Είκοσι άτομα θα προσληφθούν στον Δήμο Κρωπίας.

Η πρόσληψη εργατικού προσωπικού για ανέργους, µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο για το µήνα Ιούνιο έτους 2016, συνολικού αριθµού έως είκοσι (20) ατόµων, ανακοινώθηκε προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Κρωπίας.

Διαβάστε εδώ την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ