Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 19 ατόμων

Σε προσλήψεις θα προχωρήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δεκαεννέα -19- άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ