Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόσληψη 24 ατόμων

Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων: Πρόσληψη 24 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη δύο [2] ατόµων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η πρόσληψη ενός [1] ατόµου ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Άρδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η πρόσληψη δέκα πέντε [15] ατόµων ΥΕ Γενικών Καθηκόντων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας– Κρεστένων.

Την πρόσληψη τριών [3] ατόµων ∆Ε ή ΥΕ Οδηγών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Την πρόσληψη τριών [3] ατόµων ∆Ε ή ΥΕ Χειριστών Μ.Ε. µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.