Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη 35 ατόμων

Δήμος Μαραθώνα: Πρόσληψη 35 ατόμων

Ο Δήμος Μαραθώνα αποφασίζει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Ε’ Παιδικής Εξοχής – Αγίου Ανδρέα.

Ειδικότερα την πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόμων, ως εξής:

-Ένας (1) Συντονιστής

-Ένας (1) Διαχειριστής

-Ένας (1) Επιμελητής

-Ένας (1) Γυμναστής

-Ένας (1) Βοηθός Διαχειριστή

-Ένας (1) Αποθηκάριος

-Ένας (1) Γιατρός

-Ένας (1) Νοσοκόμος

-Ένας (1) Μάγειρας

-Ένας (1) Βοηθός Μάγειρα

-Ένας (1) Ναυαγοσώστης

-Δέκα τρεις (13) Εργάτες – Εργάτριες

-Ένας (1) προσωπικό Καθαριότητας (για χώρους υγιεινής)

-Ένας (1) Φύλακας (θα χρησιμοποιηθεί ως νυχτοφύλακας)

-Δύο (2) Ειδικοί Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί

-Δύο (2) Ειδικοί Συνεργάτης-Χειροτεχνίας

-Ένας (1) Ειδικός Τεχνίτης

Επιπλέον, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.