Και άλλο πλήγμα στις συντάξεις: Διαβάστε τι χάνουν όσοι συνταξιούχοι εργάζονται

Και άλλο πλήγμα στις συντάξεις: Διαβάστε τι χάνουν όσοι συνταξιούχοι εργάζονται

Όσοι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι επαναδιορίζονται, από την 1η Ιουλίου 2017 και μετά, χάνουν το μέρισμα που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Τα καταβληθέντα µερίσµατα πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στο Μ.Τ.Π.Υ.! Αυτή η απόφαση ελήφθη στο ΔΣ του Μ.Τ.Π.Υ. κατά το οποίο αποφασίστηκε ότι για τους επαναδιοριζόµενους συνταξιούχους σε θέση µονίµου ή µη µονίµου τακτικού δηµοσίου πολιτικού υπαλλήλου (τακτικός εν στενή εννοία υπάλληλος, υπάλληλος επί θητεία, µετακλητός υπάλληλος κλπ.), οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές ενέργειας συγχρόνως, υποχρεωτικά θα πρέπει να διενεργούνται τακτικές κρατήσεις επί των αποδοχών τους από 1/7/2017 και µετά, εκτός αν αυτοί εξαιρούνται της συµµετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. µε ειδικό νόµο ή διατάξεις. Μετά την λήξη της τελευταίας συµµετοχής ο νέος χρόνος υπηρεσίας των ανωτέρω θα συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στο µέρισµά τους, µε νέο υπολογισµό του µερίσµατος.

Στην ίδια απόφαση επισημαίνεται πως από 1/7/2017 και μετά, η υποχρεωτική διενέργεια τακτικών κρατήσεων µετόχου, η διακοπή καταβολής του µερίσµατος και ο συνυπολογισµός του νέου χρόνου υπηρεσίας, ισχύουν και για τους ήδη κατά την 01/07/2017 υπηρετούντες συνταξιούχους οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως.

Για το προγενέστερο διάστηµα, δηλαδή προ της 01/07/2017, τους δίδεται η δυνατότητα, αν το επιθυµούν, να υποβάλουν αίτηση για να προσµετρηθεί ως χρόνος συµµετοχής τους στο ΜΤΠΥ, ο χρόνος υπηρεσίας τους από την αρχική ηµεροµηνία επαναδιορισµού τους, καταβάλλοντας αναδροµικά τις τακτικές κρατήσεις (ή τυχόν διαφορές αυτών) για το χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας τους προ της 01/07/2017. Παράλληλα δε, από την ίδια ηµεροµηνία, θα πρέπει να επιστραφούν τα τυχόν ληφθέντα µερίσµατα. Η παρακράτηση από τη μισθοδοσία των τακτικών κρατήσεων μετόχου και τυχόν δικαίωμα εγγραφής στο ΜΤΠΥ, θα γίνεται αναδρομικά από την 1η Ιουλιου 2017 και μετά.