ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα €835 εκατ. τον Ιανουάριο

ΥΠΟΙΚ: Πρωτογενές πλεόνασμα €835 εκατ. τον Ιανουάριο

Tο πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση τον Ιανουάριο του 2014, διμορφώθηκε στα 835 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με  ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι τελικά οριακά υψηλότερο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση και διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, αλλά παραμένει κάτω από το στόχο που είχε τεθεί (στα 955 εκατ. ευρώ).

Η μικρή βελτίωση οφείλεται στα αυξημένα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο η απόκλιση των εσόδων από το στόχο παραμένει και οφείλεται, τόσο στις εισπράξεις από φόρους, όσο και στις χαμηλότερες των αναμενόμενων, εισροές κοινοτικών κονδυλίων.

Διατηρείται η υπερσυγκράτηση δαπανών, οι οποίες είναι χαμηλότερες του στόχου κατά 253 εκατ. ευρώ παρά το ότι δόθηκαν τριπλάσιες του στόχου δαπάνες για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Απόκλιση 4,5% στα φορολογικά έσοδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο 2014, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 619 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 177 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για πλεόνασμα 719 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 835 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 415 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 955 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 4.450 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 353 εκατ. ευρώ ή 7,3% έναντι του στόχου Π/Υ 2014 .

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.418 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 249 εκατ. ευρώ ή 5,3% χαμηλότερα έναντι του στόχου.

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 4.314 εκατ. ευρώ, 202 εκατ. ευρώ ή 4,5% λιγότερα έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον στόχο του Ιανουαρίου 2014 είναι οι εξής:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 42 εκατ. ευρώ ή 5,6%.

2. Οι φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 72 εκατ. ευρώ ή 60%.

3. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 135 εκατ. ευρώ ή 138,6%, λόγω κυρίως των εισπράξεων από Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης.

4. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 92 εκατ. ευρώ ή 7,2%.

5. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 125 εκατ. ευρώ ή 78,4%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 192 εκατ. ευρώ ή 95,3%.

2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 158 εκατ. ευρώ ή 29,7%.

3. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 111 εκατ. ευρώ ή 38,4% και 21 εκατ. ευρώ ή 5,7% αντίστοιχα.

Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 295 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (99 εκατ. ευρώ).

money-bags

Δαπάνες

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3.831 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 253 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.084 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.523 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 460 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 405 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3.356 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 κατά 666 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,9%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 980 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 24,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά την αύξηση στις δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων σε φορείς εντός γενικής κυβέρνησης κατά 347 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε 308 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 208 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (100 εκατ. ευρώ) και κατά 241 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά συνέπεια, το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά τις αυξημένες επιστροφές φόρων και τις αυξημένες δαπάνες του ΠΔΕ.

Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι, τόσο σε όρους Προγράμματος όσο και σε όρους Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών, θα επιτευχθούν.

Από ετήσιο έλλειμμα, σε ετήσιο πλεόνασμα

Σύμφωνα με τον ψηφισμένο Προϋπολογισμό 2014, το πρωτογενές αποτέλεσμα το 2013 αναμένεται, με την επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ύψους 19.102 εκατ. ευρώ ή 10,4% του ΑΕΠ, να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 15.184 εκατ. ευρώ ή 8,3% του ΑΕΠ.

Συνεπώς, χωρίς την επίπτωση της στήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε πλεόνασμα 3.918 εκατ. ευρώ ή 2,1 % του ΑΕΠ.