ΕΛΠΕ: Στα €121 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

ΕΛΠΕ: Στα €121 εκατ. τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα στο Γ’ τρίμηνο, καθώς οι βελτιωμένες επιδόσεις στον τομέα Εφοδιασμού & Εμπορίας και οι ενέργειες εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης αντιστάθμισαν τις επιπτώσεις των χαμηλότερων περιθωρίων και πωλήσεων.

Εν μέσω ενός δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, τα περιθώρια κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι όγκοι πωλήσεων επηρεάστηκαν από τις επιδεινούμενες συνθήκες της Ελληνικής αγοράς.

Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA του Ομίλου για το Γ’ τρίμηνο 2011 ανήλθαν σε €70εκ. (-14% έναντι Γ’ τριμήνου 2010) κυρίως λόγω της χαμηλής ζήτησης καυσίμων στην εσωτερική αγορά, των προγραμματισμένων σταματημάτων των διυλιστηρίων λόγω αναβαθμίσεων και συντήρησης και της επίπτωσης της μειούμενης διεθνούς τιμής πολυπροπυλενίου στα κέρδη των Πετροχημικών.

Η συνεισφορά του τομέα Εφοδιασμού & Εμπορίας και η διατήρηση της κερδοφορίας του τομέα Διεθνούς Εμπορίας ενίσχυσαν τα αποτελέσματα του τριμήνου. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο Φυσικό Αέριο και την Ηλεκτροπαραγωγή βελτίωσαν την απόδοσή τους με την συνεισφορά τους στα τριμηνιαία αποτελέσματα του Ομίλου να αυξάνεται στα €12εκ.

Το αποτέλεσμα των συναλλαγματικών διαφορών από την αποτίμηση δανείων σε δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου οδήγησε σε δημοσιευμένες ζημιές για το τρίμηνο σε επίπεδο Καθαρών Κερδών.

Αποτελέσματα Ομίλου - Εννεάμηνο 2011

Τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε €339εκ. (Εννεάμηνο 2010: €378εκ.) με τα Καθαρά Κέρδη στα €162εκ. (+25%) κυρίως λόγω καλύτερου ελέγχου εξόδων και αυξημένης συνεισφοράς των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων (€49εκ. έναντι €14εκ. το 2010).

Το προσαρμοσμένο EBITDA, το οποίο εξαιρεί την επίπτωση της αποτίμησης των αποθεμάτων καθώς και άλλων μη λειτουργικών στοιχείων στα αποτελέσματα, διαμορφώθηκε στα €287εκ. (Εννεάμηνο 2010: €388εκ.), ενώ τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη στα €121εκ. (Εννεάμηνο 2010: €171εκ.)