Την επικαιροποίηση του «φακελώματος» των υπαλλήλων ζητά ο Μανιτάκης

Την επικαιροποίηση του «φακελώματος» των υπαλλήλων ζητά  ο Μανιτάκης

Την επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, ζητά με έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διοικητικού, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνης Μανιτάκης, καθώς, όπως αναφέρει «δεν έχουν πάντοτε την απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα, ώστε, όταν απαιτείται, να επιτυγχάνεται η σωστή και ταχεία επεξεργασία τους».

Όπως επισημαίνεται, «οι αρμόδιες διευθύνσεις καλούνται να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, είναι δε πρόσφορα για την αξιολόγηση και κρίση των υπαλλήλων, από το αρμόδιο όργανο, για την κατάληψη θέσεων ευθύνης».

Προστίθεται δε ότι «η πληρότητα των προσωπικών μητρώων είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής των προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης. Για το λόγο αυτό απαιτείται, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013, να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, οι οποίοι θα κριθούν για επιλογή για τις θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος».

Σχετικά με την καταχώριση των στοιχείων, τονίζεται ιδιαιτέρως η ανάγκη να καταχωρισθούν οι τίτλοι σπουδών ΑΕΙ και ΤΕΙ για τους ημεδαπούς (οι οποίοι έχουν μόνο αξιολογικό χαρακτηρισμό: άριστα, λίαν καλώς, καλώς), ενώ σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου σπουδών θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία βαθμολογικής κλίμακας με αυτή της ημεδαπής. Διαφορετικά ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.

Επίσης, υπάρχει αναφορά σχετική με την αξιολόγηση τίτλων γνώσης ξένης γλώσσας, ενώ εφιστάται η προσοχή των υπηρεσιών στην ενημέρωση των υπαλλήλων για την προσκόμιση δικαιολογητικών και βεβαιώσεων που αφορούν την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, την παρουσίαση εισηγήσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια ή ημερίδες, τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας κ.λπ.

Ακόμη, οι υπηρεσίες θα πρέπει να καταγράψουν για κάθε υπάλληλο που κατέχει θέση ευθύνης τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος αυτός άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα, ενώ, τέλος, τονίζεται ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν τακτικά το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων σχετικά με τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα που τέλεσαν και πειθαρχικές ποινές που τυχόν επιβλήθηκαν, καθώς και με τις αναρρωτικές άδειες που έλαβαν.

Προχωρά και η διαδικασία για τη μετακίνηση των 2.000 υπάλληλων

Στο στάδιο της ολοκλήρωσης των νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία, που αναμένεται να περικόψουν περίπου το 50% των υπηρεσιακών τους μονάδων, βρίσκεται η διαδικασία αναδιάρθρωσης του κράτους, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων θα πρέπει να συνεδριάσει για την έγκρισή τους το Συντονιστικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα οργανογράμματα των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Περιβάλλοντος έχουν, ήδη, εγκριθεί και εμφανίζονται μειωμένα, για το μεν πρώτο κατά 66% και για το δεύτερο κατά 50%. Επίσης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προχώρησε και στην τροποποίηση της απόφασης για τον ορισμό επιτροπών αξιολόγησης των δομών των υπουργείων, αλλάζοντας ορισμένα μέλη αυτών, με στόχο, όπως αναφέρεται στην απόφαση του αρμόδιου υπουργού, Αντ. Μανιτάκη, «την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Επιτροπών Αξιολόγησης Δομών».

Στο μεταξύ, προχωρά και η διαδικασία για τη μετακίνηση των 2.000 υπαλλήλων, οι οποίοι τέθηκαν, τελικά, σε διαθεσιμότητα στο τέλος του 2012, καθώς έχει λήξει η προθεσμία που είχε θέσει το υπουργείο στους φορείς για τα αιτήματά τους, που αφορούν την πλήρωση κενών θέσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και έχουν καταγραφεί πάνω από 10.000 θέσεις στο Δημόσιο, με τις μεγαλύτερες ελλείψεις να εντοπίζονται στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το υπουργείο Υγείας, τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.